Dobrodružství Johna Cartera

14. Znovu na Marsu

Nemohu sedět uvnitř... Milovaná Dejah! žiješ? Oooh! Má hlava... Co se to děje?

Bdím či sním? Opět mé bezduché tělo... A mocná síla táhnoucí mě k nebi...

Ztrácím vědomí...

Kde to jsem? To není Mars! To moře ty hory! Prokletý osude, kam jsi mne to zanesl? Vstaň, Johne!

Počkat! Snad... ta malá přitažlivost... můj skok... jsem v neznámých končinách?

Ty stromy a rostlinstvo... A tam nějací tvorové! Opatrně, Johne! Jsi bezbranný...

Můj bože! Jak ohavné stvůry... Kam běží?

Příšery se hnaly na břeh, kde přistál člun se sedmi zelenými marťany. Stvůry zaútočily na překvapené poutníky...

K sobě – a braňte se!

Zabili je! Hrozné! Aspoň tomu poslednímu musím pomoci... daleko neuteče...

Tu máš, příšero! A tady mám zbraně...

Zelení martané? Pomstím vás, neznámí bojovníci! Už běžím...

Vydržte, bojovníku! Jdu vám na pomoc!

John Carter! Já vedel, že vás tady najdu...

Tars Tarkas! Příteli, kde se to setkáváme...

Kde jinde, než na březích moře Korus, v království bohyně smrti Issus! Jen tam se setkávají ti, kteří odešli ze života, aby zemřeli, Johne...

15. Komnata hrůzy

Johne, těch stvůr stále přibývá...

Ustoupíme do lesa u skal, tam snad unikneme, Tarkasi...

Pozor! Jsou nám zase v patách...

Hleďte, tam! Vykotlaný strom u samé skalní stěny...

Rychle, Tarkasi! Je tady žebřík – ať vede kamkoliv, musíme vzhůru...

Lezte vzhůru, prosvitá tam s větlo – uvidíme kam žebřík vede!

Kupředu, tarkasi, je tady jakási jeskyně!

Dveře! Proto ten žebřík stromem..!

Tiše! Otevírají se... Připravte si meč!

Pusto – ale osvětleno! Zdá se, že naproti jsou dveře! – Vpřed!

Pošetilci!! Všechna naděje marná – marná – cha-cha-cha

Johne, dveře se zavřely!

K čertu, jsme v pasti!

Mrtví se nevracejí – nelze vstát z mrtvých!

Co to znamená!?

Odkud zní ty hlasy?

Jsme v rukou neviditelných..!

Hlouposti! Slyšíte? Co to je?

Tarkasi, žádní neviditelní – ti by nepotřebovali posílat na nás své šelmy! Braňme se!

Začal boj s litými šelmami...

Odkud se ty bestie berou? To už je pátá, Johne!

Hrome! Otočná stěna... Zkusím...

... proběhnout na druhou stranu!

A hleďme! Neviditelný!

Zhyň! Kdo jste? Ač bílé pleti, nejste z naší rasy svatých Thernů, proklatče!

Ó, běda!

Odkud přicházím? Snad z chrámu bohyně Issus! Kdož ví...

16. Podzemím svatého města

Pozor! O braťte se!

Spi sladce, mizero! Ale potřebuji tvé klíče...

Ach, děkuji vám, krásko!

Jste volná – i vaši druhové!

Díky! Jsem Thuvia. My všichni jsme zajatci Thernů... čekala nás smrt!

To je Sator Throg – jeden z deseti svatých. Jste mu podoben – oblecte si jeho šaty...

Ale co jeho plavé vlasy?

Všichni Thernové nosí paruky – jsou holohlaví.

Sláva! Hrome – Tarkas... a pak vyrazíme!

Tarkasi, jak se vám líbím v této parádě? A to je Thuvia...

Náramně! Ale jak odtud?

Máme jen malou naději na záchranu...

Ale já se musím dostat do Helia, abych řekl všem pravdu o Barsoomském nebi!

Snad máte pravdu! Projdeme – li podzemím města, uvidíme jak dál...

Pod vedením Thuvie vydali se na dlouhou cestu za svobodou... Až zemdleni usnuli v jedné jeskyni...

Tady jsou! Palte!

Co je? Kdo to střílí?

Tarkasi, Thuvie, pozor!

Odpusť, velký svatý! Stíhali jsme tyto uprchlíky a netušili jsme, že...

Že jsem je už sám zajal s pomocí Thuvie a tohoto Tharka

Odkliďte mrtvé a zmizte!

Ano, mistře, ale svatý otec očekává!

Pak mu vyřiďte, že přijdu včas!

Jak přikazuješ, mistře!

Jsme ztraceni! Do hodiny misíte být u svatého otce. Tam vaše přestrojení poznají!

Pak máme jen tu hodinu, Thuvia! Kupředu!

A znovu spěchali podzemím...

Opět ty bestie!

Počkejte, umím je ovládat silou své vůle! ... Tiše – tiše! Pojďte s námi... Pojďte!

Jste obdivuhodné, Thuvio!

Ó díky, princi!

Byl to pohled plný hrůzy a každý se jim vyhnul!

Jsme u cíle! Za těmi vraty jsou zahrady u hradeb svatého města Thernů.

17. Černí piráti Barsoomu

Tam jsou hradby, můj princi! Slunce už zapadá – dočkáme se...

V té chvíli zaznělo z blízké veže poplašné troubení...

Zpozorovali nás!!

Budeme se bít!

Nikoliv! To nepatří nám... hleďte! To jsou...

... černí piráti Barsoomu! často přepadávají Therny.

Co zamýšlíte, můj princi?

Pak jdou právě vhod, Thuvio!

O černých pirátech Carter slyšel. Žijí prý na menším Marsově měsíci a při svých nájezdech berou zbraně, střelivo a dívky pro oběti svým bohům. Zakrátko zuřila v zahradách města Thernů bitva...

Smečka lvů, která provázela trojici podzemím, zvětřila pach krve...

Teď přišel náš čas! Musíme se zmocnit některého letadla!

Skvělé Johne!

Pohleďte, tam je prázdný letoun!

Proklatě! Jen dvoumístný stroj! Odleťte sami – já přijdu za vámi, Tarkasi!

Rozumím, Johne!

To nesmíte, můj princi, zabijí vás!

Pozdravujte Helium! Vrátím se!

Tolik na jednoho?!

Bojujete udatně, Therne! škoda, že nejste jedním z prvorozených Barsoomu

Nejsem Thern, ani Barsoomiian...

Co – to?!

Kotva jednoho z odlétajících letadel přinesla Carterovi možnost uniknout...

Lituji že vás tak náhle opouštím! Ale spěchám do Helia!

18. Phaidor a Xodar

Zdá se, že nahoře všichni usnuli – podívám se tam!

Cha-cha – to hles nečekal, Therne!

A tys zase nečekal tohle!

Hrome – kdo jste? Kde je posádka?

Rozvažte mi pouta! Honem!

Jak? Vy mne neznáte? Jsem Phaidor, dcera svatého otce Thernů... A vy?

Na tom teď nezáleží. Jste volná

Tady je pistole – kryjte mi záda!

Odpravím je! Uvidí, co to je vztáhnout ruku na princeznu!

Už dva piráty Carter umlčel a hodil přes palubu do hlubin ale třetí stačil divoce vykři – knout...

Oááách!!!

Pozor – ještě jeden!

Co se to tu děje?

Ne, Phaidor! Ten patří mně!

Šílíte? Beze zbraně..?

Troufáš si, Therne!

Hoplá

A šlo to i beze zbraně...

Už jste se probral?

Jsem Xodar, princ prvorozených! Ihned mě pusťte!

Nejsem Thern, Phaidor!

Zabte ho, Therne! Poroučím vám to!

... jsem John Carter, princ z Hélia a pocházím z planety země!

Jakže?! Jste nepřítelem Thernů?

Nikoliv – musím však do Helia a vás oba vezmu proto s sebou!!

Tak proto jste zdolal sám osm prvorozených, nejvyšsí rasu Barsoomu! Ale do Helia se nedostanete, Johne Cartere!

Proč??

19. V moci prvorozených

Ohlédněte se, Johne Cartere, tam je váš osud!

Oh, letoun prvorozených! jsme ztraceni, princi!

Potřebuji ho živého, pro bohyni Issus!

Pusť, pse!

Princi, zachraňte Phaidor a získáte její lásku! Bojím se Issus! Tam odtud se ještě nikdo nevrátil...

uvidíme...

Po delší době vyvedli zajatce na palubu...

Jste volni – nikoliv svobodni! Cesty zpět není!

Co jsem říkala?

Jakže!? Ledová pole?! Kudy to letíme?

K pohoří otz, kde leží ztracené moře Korus. Na jeho březích je zlatý chrám Issus...

Jediná cesta vede vzduchem... a tam – pohoří Otz!

Ale kde je tady moře, Xodare?

Tam dole je ztracené moře Korus! Pohlédněte naposledy na vnější svět!

Klesáme!

Jsme v říší bohyně Issus!

Kdo kdy tušil, že je něco takového pod povrchem Barsoomu?!

Po staletí jsou Thernové klamáni...

Ano, jsou, dvě falešná nebe Barsoomu!

Vzducholoď klesla na mladinu a plula až k jednomu z ostrůvku...

Dator Xodar je volán do Issusných zahrad!

Nesmrtelná Issus vás čeká!

Jakže, ponorný člun?

Ano, Cartere, jste bystrý, škoda vás!

Klesáme rychle a hluboko... Phaidor... co to...?!

Zachraňte mne. Miluji vás – jsem vaše...

Ubohá Phaidor! Mou láskou je Dejah Thoris, moje žena!

Pse! Odmítáš lásku dcery Matai Shanga?! Zničím – oh! Zabiji ... Oh, ne – ne!

Konečně se člun vynořil...

A kam teď? Vzhůru – do Issusiných zahrad!

A skutečně je zdviž unášela, vzhůru... Obrovskou rychlostí...

Věru není snadná cesta k vaší bohyni...

Už se dočkáte, Cartere!

Jak uvítá Issus Xodarovy zajatce?

20. Bohyně Issus

Issusin chrám!

Vystoupili ze zdviže a užasli...

Nechť jdou dál, datore Xodare!

Půjdete po kolenou a zády – na Issus nesmíte pohlédnout!

V životě nebyl John Carter tak ponížen! Ale nezbylo než se podrobit...

Vstaňte – ale neotáčejte se!

Nechť vstanou! Ta žena se mi líbí...

... bude me sloužit stanovenou dobu! Muže odveďte na ostrov Shador! Té ženě dovoluji otočit se...

Jsem ztracena... s bohem...

Jak rád bych se podíval s vámi!

Venku opět čekal Xodar...

Ušetřil jste můj život, pokusím se pomoci vám – dokud vám Issus neukáže svou tvář!

Jaký to má význam?

Třeba, abyste bojoval při obřadech k její potěše a k rozmnožení zásob její spižírny...

Cože?! Ona jí lidské maso?! Jak hnusné!

Datore! Issus si znovu přeje vidět toho muže – i vás!

Ta dívka řekla že tento muž zabil osm prvorozených a přemohl Xodara! Nechť se obrátí – ale do roka zemře!

Proboha!! Taková stvůra! kde je její „zářící, svatá krása”!?

Xodare, tento muž vás přemohl? Pchá! Nejste datorem prvorozených! Strhněte mu zbroj a na Shador s ním!!

Před chrámem...

Ohé, tak tohle je přemožitel Xodara?

Mlčte, Thuride!

Svažte také Thurida, hrdino! O-hé!

Jak si přejete krásko hned tó bude!

Je svázán vlastní zbrojí – pošle ho Issus také na ostrov Shador?

Ó-oooch

Nedivte se! Je to obyvatel dvou světů!

Ostrov Shador! Lituji, že jsem vás dostal do končin odkud...

Rozumím, Xodare, a nezapomenu!

Zajímavé vězení – bez střechy! Hlavu vzhůru, Xodare!

Issus je mocná, nedoufejte!

21. Ostrov Shador

Pochybuji o vaší Issus! Není vše-vědoucí, ani vše-mocná – je to ubohá odporná bytost...

Svatokrádežný rouhači! Zhyneš!

Vidíte? jsem živ – Issus mě nezahubila za ta slova! Mějte rozum – buďmé přáteli!

Dobrá pusťte!

Potřebuji zřejmě čas...

Ano, věřil jste dlouhá léta v Issus a teď...

Kaor! Co tady děláte?

Kaor! Jsme vězni čekající na smrt... a vy?

Taky vězeň! Jenže vnitřní dveře nejsou zamčeny...

Jsem po otci trochu divoké povahy a tak jsem jednou letěl daleko na jih... černí mě zajali a...

Líbíte se mi, chlapče! Xodare, jsme nyní tři! Vy znáte zdejší svět, já vnější! A tento mladík...

... strašnou chuť poprat se s těmi černými ďábly!

Ale jak se dostaneme z těch to hladkých zdí?

To už nechte na mně! Povězte jen, kdy je nejvhodnější doba!

Ačkoliv se tu nestmívá, spí všichni ve stejnou dobu jako nahoře.

Světlo ztíží náš útěk, ale zkusíme to...

Na noc odešel mladý marťan do své cely...

Tohle dokáže jen pozemšťan, Xodare!

U Issus... takový skok žádný Barsoomian nedokáže!

Nedaleko ostrova kotví několik lodí a dva malé stroje...

Pozor, Johne! Někdo jde... sem..!

Honem dolů nebo jsme ztraceni! Pozdě...

Klid, Xodare! Tvařte se, že jste spal!

Kde je ten bílý muž?!

Cože?! Spal jsem a není mou povinností hlídat ho!

Dobrá však my ho najdeme!

Než se stráž vrátila, skočil Carter zpět...

Při skořepině mého předka! Kde jste byl?

Od včerejška jsem jen tady – měl byste se líp dívat, příteli!

Půjdete se mnou! Issus vás chce vidět!

To je konec, Johne!... Škoda...

Jen klid, příteli! Ta dáma má o mně ale zájem, hm! Já se vrátím...

A hleďme, náš mladý přítel! Co se děje?

Vy nevíte? Odbývá se část měsíčních obřadů - budou boje!

Černí bojem s nám smývají své hříchy, ale nás čeká jen smrt – nebo další bitvy! Já už byl v aréně mnohokrát...

Jste zřejmě statečný bojovník! Snad jsem znal vašeho otce...

Vzhůru psi!!

22. Vzpoura otroků

Proč sem vedou ty ženy?

Starý Thabis tu nejpěknější vybere pro Issusinu tabuli a ostatní..? To hned uvidíte.

Ale to je hnusne! Tomu musím zabránit..!

Pustili na ty ubožačky opice!

Uvidíte ještě horší věci!

Šílíte? Hrome! Je otevřeno.

Štěstí, že ses díval do arény..!

Vzhůru, muži z vnějšího světa..! Svobodu – nebo smrt!

Jdu s vámi, příteli! Sem, otroci! Tady je vaše místo!

Díky, hochu!

Co se to děje?! Zničte ty otroky! Rychle!

Kupředu, prvorození!

Přibývá jich! Musíme se dostat k Issusinu trůnu!

Tak pojďme!

Zabte je, zničte je! Aáááá!

Už kvílí strachy, bohyně!

K čertu! Zdržuje i po smrti..!!

Pozor, můj princi! Prchněte!

Ah, Phaidor! Díky! Tam je Issus...

Princi, všichni otroci padli! Prchněte...

To je tvůj konec, stvůro!

Pryč! Pryč!

K čertu – unikla propadlem!

23. Směr Helium

Příteli?! Co je vám..?

Áááách

Cha-chá!

K čertu! Issusina šachta

Drzý smrtelníče, zhyneš v tomto tajném žaláři... Cha chá!

Zmiz, babizno!

Už zmizela ta roztomilá stará paní?

Jste živ!?

Byl jsem jen omráčen? Kde to jsme?

Jsme v šachtě pod arenou! Zřítili jsme se sem za Issus!

Pak jsme zachráněni! Jsou tajemství, o nichž neví ani Issus!

Vzduch je čistý! Jak víte, že je tady šachta?

Pracoval jsem na opravách podzemních chodeb...

Držte! Zakryji otvor... Nedaleko odtud vede chodba až na nábřeží. Ale jak se dostaneme do ponorky...

To už nechte na mně...

Jsme u cíle!

Vypadá to, že u ponorky opravdu nikdo není... počkejte!

Jsou opravdu pryč?!

Našel jsem zprávu! Posádka šla na pomoc proti otrokům! Máme štěstí!

Co řekneme strážím na ostrově Shador?

Přistaneme nepozorovaně a ponorku hned potopíme. Stráži dáme napsaný rozkaz k uvěznění. Tam nás nikdo hledat nebude.

Potapí se rychle... stráže náš příjezd nezpozorovaly!

Připravte si ten rozkaz a odložte meč – jsme vězni!

Jak to, že jdete sami? Kde jsou stráže?!

Posádka se musela ihned vrátit – tady je rozkaz.

Hm – vzpoura otroků... Už jsme o tom slyšeli. Vy jste se také bouřili?

Bylo to marne, přemohli nás...

Tady je ten bílý vězeň!

Kaor, Xodare!

Vy jste se vrátil? Johne!

Já i ten mladík od vedle! Byla vzpoura otroků - skryli jsme se tady musíme rychle pryč!

Souhlasím...

24. Dobrovolní vězni

Když nastal nad vodami Omeanu čas nočního klidu...

Nuže, jste připraven, Xodare?

Ano, Johne, ale co ten mladík?

Jde samozřejme s námi...

Halo mladíku, ... je čas! Hodím vám řemen.

Ah, to jste vy? Stačí, když mi podáte ruku – umím už vyskočit téměr až na vrchol zdi. Zkoušel jsem to!

Pak jste prvním Barsoomianem, který něco takového dokáže...

Rychle, Xodare! Stráž je právě na druhém konci ostrova...

Nemáme ale zbraně...

Tam je strážnice a v ní i zbraně! Kdyby náhodou... plavte sami k letadlům a...

Bez vás? Nikdy!

Sláva! Meče mám – teď ještě pár pistolí...

Co se to... poplach!!!

Táhni k čertu!

Všechno závisí na naší rychlosti!

Plavte vpravo! Objevil jsem tam svůj osobní letoun...

Je mi líto že neumím plavat!

Honem! Už vyhlásili poplach na lodích!

Vzlétněte až pod klenbu, neodváží se tam střílet!

Ten křižník nám chce odříznout cestu...

Sláva, kráter!

Držte se pevně!

Carter zvedl příď letounu proti přídi křižníku! Náraz byl strašný! Vzápětí...

... křižník se zřítil do hlubin a srazil několik dalších pronásledovatelů. Stroj uprchlíků vzlétl jako střela!

Prorazili jsme! Něco takového dokáže jen John Carter!

Jak to, Xodare? Ten je přece mrtev!

Jak to mrtev?? Já jsem John Carter!

To není možné! Já jsem jeho syn Carthoris!

Tak proto jsi mi byl od počátku tak blízký a milý, synu!

A já tolik obdivoval váši odvahu! Pospěsme k matce!

Ano, směr Helium!

25. Proti bohům

Otče, Hélium!

Konečně!

Mám obavu, jak nás v Héliu přijmou! Přicházíme z míst, odkud se ještě nikdo nevrátil!

Xodar má pravdu! Tam napravo je farma Kantos Kanových přátel. Poradíme se s nimi...

Dobře, Carthorisi!

Bohové Barsoomští – vidím dobře?

Kantos Kan, kaor! Jsem rád, že tady nalézám právé vás!

Ve váš návrat už věřila jen vaše matka, Carthorisi! Ale kdo to přiletěl s vámi..?

Ten, v jehož návrat matka věří ješté více!

Jakže?!

Ano, John Carter!

Příteli, jak se daří mé princezně?

Vracíte se oba právě včas!

... Tars Tarkas přinesl zprávu. Zatajili jsme, že jste v údolí Dor. Tardos Mors a Mors Kajak se vám však vydali na pomoc. Právě jsem se dověděl, že jejich výprava byla zničena černými piráty Barsoomu. Letíme jim na pomoc.

V Héliu jsou ale potíže...

K čertu! Slyšíte to, Xodare?

Mohli to být naši proná – sledovatelé! Issus se nevzdává!

Johne, vy a Carthoris muséte do Hélia! Spřeženci svatých Thernů tah pobuřují lid proti Dejah Thoris...

Poradíme si s nimi!

Nevěří prý našim bohúm! A pak je tu Thuvia...

Přinášíme pravou o Barsoomsých bozích!

Jsme proti nim!

I proti lžibohyni Issus!

Zatímco Kantos Kan odlétl s eskadrou na pomoc oběma jeddakům – Tardos Morsovi a Mors Kajakovi, vyslal Carter posla pro Tars Tarkase a jeho vojska, pro případ, že by přívrženci svatých Thernů vyvolali v Héliu otevřený boj. Sám pak s Carthorisem a Xodarem zamířil k Héliu...

Jsme nad palácem – přistávám!

Je tam nějak moc bojovníků...

To se mi nelíbí, Johne!

Snad si nás s někým pletou!

To jsou oni! Chopte se jich – rychle!

Zadržte! Jsem John Carter, Helijský princ! Vracím se...

Právě proto! Zhyň, calote!

Tharkové! Zrada!

Zabte ty hanobitele bohů Barsoomu!

Johne Cartere, vydržte! Jdu vám na pomoc!

26. Hrdina dvou světů

Tarkasi, kde se tu berete, já pro vás teprve poslal?!

Vaše princezna mě pozvala už předevčírem! Věděla, že náboženští fanatikové se vzbouří...

Tak proto tohle uvítání... Pomalu, hochu!

Však uvítání neujdete!

Je to skvělé vidět otce v boji, Xodare!

Ááá!!

Něco se děje v ulicích!

Carthorisi, pozor...!

Moji Tharkové přicházejí! Konečně...

Ááá!!

O-a-á-la – oah-oah!

Oá – Oaááá!

Nu – skončili jsme...

Pojďme tedy k těm kteří nás očekávají!

Tu bandu na střeše paláce jsme, žel, objevili pozdě. Kantos Kan ani netušil, kam až vzbouřenci zašli!

Aspoň Heliané vidí, že meč Johna Cartera je stále ostry!

Obdivuji vašeho otce čím dál tím víc! Získal si i zelené Tharky!

Jednou vám budu o něm vyprávět!

Ve velké hale paláce...

Princezno, přivádím vám vašeho vládce!

Dejah...

Konečně spolu!

Věděla jsem, že se vrátíš, můj drahý!

Poslyšte, kdo je ta dívka?

Thuvia, dcera jeddaka z Ptarhu! Seznámím vás...

Kaor, stateční bojovníci!

Váš otec mě osvobodil z otroctví u Thernů! Hodné se mu podobáte!

Děkuji ti za ta slova, Thuvie!

Připijme na zdraví našich rodičů!

Ráda...

Pojďte ven – Hélium vítá Johna Cartera!

Héliané i Tharkové zdraví vítěze nad lžibohy Barsoomu!

Oráá – oráá!!

Je to pozdrav hrdinovi dvou světů! Drahý, už nás nikdy nesmíš opustit – nikdy!!